ЕАШ асенат аднакылаз арезолиуциа аҿы Ентони Блинкен иахь ааԥхьара ҟанаҵоит Чечентәылеи, Қырҭтәылеи, Шьамтәылеи, Украинеи рҿы имҩаԥнагаз агрессиа азы Урыстәыла атерроризм иадгыло тәылас иԥхьаӡарц
ЕАШ асенат аднакылаз арезолиуциа аҿы Ентони Блинкен иахь ааԥхьара ҟанаҵоит Чечентәылеи, Қырҭтәылеи, Шьамтәылеи, Украинеи рҿы имҩаԥнагаз агрессиа азы Урыстәыла атерроризм иадгыло тәылас иԥхьаӡарц

ЕАШ асенат аднакылаз арезолиуциа аҿы Ентони Блинкен иахь ааԥхьара ҟанаҵоит Чечентәылеи Қырҭтәылеи, Шьамтәылеи, Украинеи рҿы имҩаԥнагаз агрессиа азы Урыстәыла атерроризм иадгыло тәылас иԥхьаӡарц. Иашьашәалоу адокумент асенат асаит ианылеит.

New York Times аинформациа ала, еиԥшу арезолиуциа ахаҭарнакратә палатагьы алагалоуп, адокумент дадгылоит Ненси Пелоси.

Атерроризм иадгыло тәылақәаны иԥхьаӡоуп Кубеи Аҩадатәи Кореиеи, Џьамтәылеи Шьамтәылеи.

Акомментари аҟаҵара