Еаш аладатәи ахәҭаҿы иҟалаз аштор ду хҩык рыҧсҭазаара алнахит
Еаш аладатәи ахәҭаҿы иҟалаз аштор ду хҩык рыҧсҭазаара алнахит
Еаш аладатәи ахәҭаҿы иҟалаз ашторм ду хҩык рыҧсҭазаара алнахит, џьоукы рхабар рыздырӡом.

Аҧсабаратә рыцҳара аамҭакаоа акымкәа аштат аҿы иҟалеит. Ашторм Флоридеи Џьорџьиеи Мисиссипии Алабамеи ирықәшәеит. Зықьҩыла абонентцәа афымцалашарада иаанхеит.
Луизианеи Техаси рҿы акырцхи ақәаршҩи леит.