ЕАШ 963-ҩык атәылауааи ачинҳаракҩцәеи Урыстәыла аҭаара азин рымам
ЕАШ 963-ҩык атәылауааи ачинҳаракҩцәеи Урыстәыла аҭаара азин рымам

ЕАШ 963-ҩык атәылауааи ачинҳаракҩцәеи, ахада Џьо Баиден уахь дналаҵаны, Урыстәыла аҭаара зин рымам.

Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аланарҵәаз асиа  ЕАШ Урыстәыла аганахьала аднакылаз асанкциақәа ирҭакны  шьақәырӷәӷәан.

Урыстәыла “асиа еиқәаҵәа” иалоуп ЕАШ аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен, атәылахьчара амаҿныҟәгаҩ Ллоид Остин, вице-ахада Камала Харрис, ЕАШ ацентртә аԥшыхәратә агентра анапхгаҩы Уилиам Барнс.

Асиа иалоуп америкатәи азакәанԥҵаҩцәа, аҭҵааратә институтқәа рхаҭарнакцәа, ԥасатәи аполитикцәа, урҭ иреиуоуп Трамп ԥасатәи ибжьагаҩ Џьон Болтони Азербаиџьан иҟаз ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ Меҭиу Браизеи, Украина иҟаз ЕАШ ԥасатәи иҷыдоу ахаҭарнак Курт Волкери уҳәа уб.егь.

Акомментари аҟаҵара