ЕАР Ассамблеиа Хада ахада Қырҭтәыла атуристтә потенциал гәеиҭеит
ЕАР Ассамблеиа Хада ахада Қырҭтәыла атуристтә потенциал гәеиҭеит

Атуризм амилаҭтә администрациа анапхгаҩы актәи ихаҭыҧуаҩ Ҭамар Кориаули ЕАР Ассамблеиа Хада  76-тәи асессиа ахада  Абдулла  Шаҳид диҧылеит. Аиҧылара мҩаҧган Ҵинандали, Кахеҭи арегион аҿы.

Атуризм амилаҭтә администрациа адыррала, Ҭамар Кориаули   Абдулла Шаҳид Қырҭтәыла атуристтә хырхарҭақәеи, Кахеҭи атуристтә потенциали, атуризм аиҭашьақәыргыларазы имҩаҧысуа апроектқәеи ирызкны  изеиҭалҳәеит.

Абдулла Шаҳид  Қырҭтәыла даҭааит атәыла аиҳабыра рааҧхьарала.