ЕАР аднакылаз арезолиуциа инқәыршәаны, Урыстәыла агрессиа Украина азаанагаз аԥхасҭазы акомпенсациа ашәароуп, арезолиуциа адгылаз атәылақәа иреиуоуп Қырҭтәыла
ЕАР аднакылаз арезолиуциа инқәыршәаны, Урыстәыла агрессиа Украина азаанагаз аԥхасҭазы акомпенсациа ашәароуп, арезолиуциа адгылаз атәылақәа иреиуоуп Қырҭтәыла

ЕАР аднакылаз арезолиуциа инқәыршәаны, Урыстәыла агрессиа Украина азаанагаз аԥхасҭазы акомпенсациа ашәароуп, арезолиуциа адгылаз атәылақәа иреиуоуп Қырҭтәыла. Арезолиуциа иадгылеит 94-ҩык алахәыла-тәылақәа рхаҭарнакцәа, иаҿагылеит 14-ҩык, рпохициақәа аадмырԥшит 74-ҩык.

Арезолиуциа апроект Украина аԥшьгарала ицәырган.

Адокумент аҿы ишану ала, Урыстәыла Украинеи Украина иаҿагыланы жәларбжьаратәи азини, жәларбжьаратәи агуманитартә зини ауаҩытәыҩса изинқәеи зегьы реилагаразы ақәнагаа ақәшәатәуп.