Ӡиудо | Қырҭтәыла ахацәеи аҳәсеи еилоу реизга аолимпиатә фестиваль аҿы ахԥатәи аҭыԥ аннакылеит #1TVSPORT
Ӡиудо | Қырҭтәыла ахацәеи аҳәсеи еилоу реизга аолимпиатә фестиваль аҿы ахԥатәи аҭыԥ аннакылеит #1TVSPORT

Словениа имҩаԥысуа Ӡиудо азы Европа ақәыԥшцәа ролимпиатә фестиваль аҿы  Қырҭтәыла ахацәеи аҳәсеи еилоу реизга аолимпиатә фестиваль аҿы ахԥатәи аҭыԥ аннакылеит.

Араӡны медал азықәԥон Қырҭтәылеи Венгриеи реизгақәа. Ақырҭуаа 4:0 ҳәа аиааира ргеит.

Аконтинент аолимпатә фестиваль аҿы Ӡиудо азы Қырҭтәыла аизга (ахацәа) ахьтәы хмедалки, араӡнытә ҩмедалки, аџьазтә медалки рыла актәи аҭыԥ ааннакылеит.