Донецктәи аокруг иаҵанакуа Бахмут ақалақь аҿы урыстәылатәи мчқәа асасааирҭа абомбақәа ақәрыжьит
Донецктәи аокруг иаҵанакуа Бахмут ақалақь аҿы урыстәылатәи мчқәа асасааирҭа абомбақәа ақәрыжьит

Донецктәи аокруг иаҵанакуа Бахмут ақалақь аҿы урыстәылатәи мчқәа асасааирҭа абомбақәа ақәрыжьит. Занааҵтәи адыррақәа рыла, ажәылара аԥсыҭбарақәа ацуп. Ари атәы аарыцҳаит украинатәи аихқәа Донецктәи арратә аокруг администрациа анапхгаҩы Павел Кириленко иҟынтә аинформациа ҵаҵӷәыс аҭаны.

Кириленко иажәақәа пыоа, аҭыԥ аҿы аиқәрхаратә операциа мҩаԥысуеит.

Акомментари аҟаҵара