Дмитри Песков - Урыстәыла агәыҳалалра агәы иҭам, мраҭашәаратәи Европа ирымшәар, агаз роуӡом
Дмитри Песков - Урыстәыла агәыҳалалра агәы иҭам, мраҭашәаратәи Европа ирымшәар, агаз роуӡом

Урыстәыла агәыҳалалра агәы иҭам, мраҭашәаратәи Европа ирымшәар, агаз роуӡом, – иҳәеит Урыстәыла ахада ипрессмаӡаныҟәгаҩ Дмитри Песков америкатәи ателеканал PBS аинтервиу аҿы.

Ажурналист Кремль ахаҭарнак диазҵааит, европатәи атәылақәа ахә амааҭқәа рыла ирымшәар, Урыстәыла агаз аҭара аҟәыҵуама ҳәа.

„Ари алшара мап ацәыркыр иҟало сызҳәом. Аӡбара зеиԥшроу анеилыскаауа, азҵаара аус адаҳулоит. Агәыҳалалра ҳгәы иҭам, мраҭашәаратәи Европа ирымшәар, агаз роуӡом“, – иҳәеит Песков.

Акомментари аҟаҵара