Дмитри Медведев –  Ари аибашьраҿ Урыстәыла иаҵахар, Урыстәыла иқәыӡӡаауеит, уи хәҭа-хәҭала еимыржәоит
Дмитри Медведев –  Ари аибашьраҿ Урыстәыла иаҵахар, Урыстәыла иқәыӡӡаауеит, уи хәҭа-хәҭала еимыржәоит

«Ари аибашьраҿ Урыстәыла иаҵахар, Урыстәыла иқәыӡӡаауеит, уи хәҭа-хәҭала еимыржәоит», —  иҳәеит Урыстәыла Ашәарҭадара ахеилак ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ  Дмитри Медведев.

Иара иажәақәа рыла, Америка Киев бџьарла аиқәыршәара иаҟәыҵыр, аибашьра хыркәшахоит.

«Иҟәышу аганқәа зегьы еилыркаауеит Америка Урыстәыла иаиааир шаҭаху, Америка Урыстәыла иаиааир аҭахызар, ҳара адунеитә еибашьра ашәарҭара ҳҭагылоуп.  Америка Урыстәыла иаиааир аҭахызар, ҳара иарбанызаалак бџьарла, атомтә бџьарлагьы ахыхьчара азин ҳамоуп.  Урыстәыла аоперациа ҷыда ааннакылар, аиааира азымгар, Урыстәыла иқәыӡӡаауеит, уи хәҭа-хәҭала еимырҵәоит. Америка Киев бџьарла аиқәыршәара иаҟәыҵыр, аибашьра хыркәшахоит», — иҩит  Дмитри Медведев  Telegram-канал аҿы.