Давиҭ Залкалиани  Ҭырқәтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Мевлуҭ Чавушоҕлу ҭелла диацәажәеит
Давиҭ Залкалиани  Ҭырқәтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Мевлуҭ Чавушоҕлу ҭелла диацәажәеит

Қырҭтәыла авице-аҧыза, адәныҟатәи аусқәа рминистр Давиҭ Залкалиани  Ҭырқәтәыла адәныҟатәиа усқәа рминистр Мевлуҭ  Чавушоҕлу ҭелла диацәажәеит.

Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿы ишаарыцҳаз ала, аганқәа рхаҭарнакцәа арегион аҿы аҭагылазаашьеи, Украина имҩаҧысуа аибашьреи, ашәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи иалацәажәеит.

«Ари аконтекст аҿы ишазгәаҭаз ала, Ҭырқәтәыла зыӡбахәы ҳәоу аимак адипломатиатә мҩала аҭыҧқәҵара иадгылоит.

Аҭелтә аиҿцәажәараан ҷыдала иазааҭгылеит ашәарҭадара аганахьала Қырҭтәыла аҭагылазаашьеи Қырҭтәыла импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы имҩаҧысуа апроцессқәеи.  Аҭырқәа аган даҽазнык ишьақәдырҕәҕәеит Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи  ишадгыло, Аҧснытәи арегион аҿы имҩаҧгаз алхрақәа рзакәанра шазхарымҵо», — иануп Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адырраҿы.