Давиҭ Усуҧашвили – Зыхшыҩ аҭыҧаҿы иҟоу ауаа зегьы ибзианы еилыркаауеит Қырҭтәыла аибашьара алагара шахәҭам, аибашьра аҽалагалара шахәҭам, аха Қырҭтәыла иажәылар, ахыхьчара иауалуп
Давиҭ Усуҧашвили – Зыхшыҩ аҭыҧаҿы иҟоу ауаа зегьы ибзианы еилыркаауеит Қырҭтәыла аибашьара алагара шахәҭам, аибашьра аҽалагалара шахәҭам, аха Қырҭтәыла иажәылар, ахыхьчара иауалуп

«Зыхшыҩ аҭыҧаҿы иҟоу ауаа зегьы ибзианы еилыркаауеит Қырҭтәыла аибашьара алагара шахәҭам, аибашьра аҽалагалара шахәҭам, аха Қырҭтәыла иажәылар, ахыхьчара иауалуп», — иҳәеит Давиҭ Усуҧашвили.

Иара иажақәа рыла,  ауааҧсырагьы аиҳабырагьы аҧсадгьыл ашәарҭадаразы еиҟараны аҭак рыҧхықәуп.

«Ауааҧсырагьы аиҳабырагьы аҧсадгьыл ашәарҭадареи,  аибашьра аҽацәыхьчареи,  аибашьра ҟалар атәыла ахьчареи  азы еиҟараны аҭак рыҧхықәуп.  Убри азоуп  арбџьармчқәа зҳамоу,    убри азоуп аинфраструктура зҳамоу,  убри азоуп ҳара ҳзыҟоу,  избанзар аҧсадгьыл ахьчара ҳконституциатә уалҧшьоуп.  Урыстәыла иаҳа иҕәҕәоуп,  Китаи иаҳа идууп ҳәа аҳәара ҳалагар ҟалом. Зхы пату ақәызҵо амилаҭ реиҧш,   ҳазынтәгьы ҳҽеидкыланы ҳаҟазароуп. Зыхшыҩ аҭыҧаҿы иҟоу ауаа зегьы ибзианы еилыркаауеит Қырҭтәыла аибашьара алагара шахәҭам, аибашьра аҽалагалара шахәҭам, аха Қырҭтәыла иажәылар, ахыхьчара иауалуп», — иҳәеит Давиҭ Усуҧашвили.