Даниа аиҳабыра рдыррақәа рыла, Копенгаген хаҵак атәыла аԥыза-министр длықәлеит
Даниа аиҳабыра рдыррақәа рыла, Копенгаген хаҵак атәыла аԥыза-министр длықәлеит

Копенгаген хаҵак Даниа аԥыза-министрМете Фредериксен длықәлеит, – аарыцҳаит аҭыԥантәи аихқәа.

Аихқәа рдыррақәа рыла, ақәылаҩ даанкылоуп.

“Аԥыза-министр ахҭыс даршанхеит, аха уаҳа акгьы лҳәом”, – аарыцҳаит Даниа аԥыза-министр лофис аҟынтә.