CNN — G7 аҳәынҭқаррақәа урыстәылатәи анефт ахә аларҟәра рҽазыркит
CNN — G7 аҳәынҭқаррақәа урыстәылатәи анефт ахә аларҟәра рҽазыркит

«G7 аҳәынҭқаррақәа урыстәылатәи анефт ахә аларҟәра рҽазыркит », —  CNN ари аты азааицҳаит Америка аофициалтә хаҭарнак.

Аофициалтә хаҿы идыррала,  Урыстәыла ахашәала амоурц азыҳәан, алидерцәа ргәыҧқәа ирыдырҵеит урыстәылатәи анефт ахә аларҟәразы хархәагак рыҧшаарц.

Адунеи аҿы ахәқәа рызҳара амшала, Урыстәыла, анфт аҭира аҟынтә иаҳа ирацәаны ахашәала  аиуеит. АИХ ишырҩуа ала,  G7 алидерцәа, Урыстәыла анефт аҭирантә иаиуа ахашәала аиҵатәразы аколлективтә механиз рхы иадырхәар рҭахуп. Амедиа аинформациа инақәыршәаны,   G7 аҳәынҭқаррақәа ари ахықәкы шынарыгӡо макьана идырым.

 

Акомментари аҟаҵара