CNN аинформациала Џьамтәыла Урыстәылаҿ 1000 цыра абџьар, "адгьыл-адгьыл" атип змоу абаллистикатә ракетақәа уахь иналаҵаны, ашьҭразы аҽазыҟанаҵоит
CNN аинформациала Џьамтәыла Урыстәылаҿ 1000 цыра абџьар, "адгьыл-адгьыл" атип змоу абаллистикатә ракетақәа уахь иналаҵаны, ашьҭразы аҽазыҟанаҵоит

CNN аинформациала Џьамтәыла Урыстәылаҿ 1000 цыра абџьар, “адгьыл-адгьыл” атип змоу абаллистикатә ракетақәа уахь иналаҵаны, ашьҭразы аҽазыҟанаҵоит.

Ателееилахәыра адыррала, аинформациа роуит анонимтә хыҵхырҭа аҟынтә.

Анонимтә хыҵхырҭа аҟынтә ироуз адырра инақәыршәаны, Џьамтәылантә ирышьҭуа абџьар Урыстәыла ашықәс анҵәамҭанҿа аиуеи.

Иара убас CNN ишаанацҳаз ала, абҵаразы Џьамтәылантә рышьҭуеит 200 цыра аибашьыга апилот дызмам аԥырратә аппаратқәа. Украина аԥшыхәра аинформациала, дронқәа Каспиатәи амшын ала Астрахантәи апорт ахь рышьҭуеит.