Ҵинандали Қырҭтәыла аиҳабыреи апарламенттә аиҳареи русуратә аиҧылара мҩаҧысит
Ҵинандали Қырҭтәыла аиҳабыреи апарламенттә аиҳареи русуратә аиҧылара мҩаҧысит

Ҵинандали Қырҭтәыла аиҳабыреи апарламенттә аиҳареи русуратә аиҧылара мҩаҧысит.

«Ақырҭуа гәахәтәы» апресс-маҵзураҟынтә ишаарыцҳаз ала, аиҧылараҿы  2024 шықәсатәи абиуџьет ахадаратә хырхарҭақәа ирылацәажәеит. Иара убас, абиуџьеттә аҧара аизшара азҵарагьы иазааҭгылеит.

Аинформациа инқәыршәаны, Ҵинандали имҩаҧгаз аусуратә аиҧылара  2024 шықәсатәи аҳәынҭқарратә биуџьет апланшьҭыхреи ииашоу аҧыжәарақәа рҳәаақәҵареи азы аҵакы ду амазаауеит.