Чехиа Урыстәыла атәылауаа рзы Шенгентәи авизақәа рыҭаразы аԥкрақәа ралагалара адгылоит
Чехиа Урыстәыла атәылауаа рзы Шенгентәи авизақәа рыҭаразы аԥкрақәа ралагалара адгылоит

Евроеидгыла ахантәаҩ-тәыла Чехиа Урыстәыла атәылауаа рзы Шенгентәи авизақәа рыҭаразы аԥкрақәа ралагалара адгылоит. Чехиа Адәныҟатәи аусқәа рминистр Иан Липавски ишааицҳаз, Урыстәылаҿ еилыркаароуп атәыла имҩаԥнаго аибашьратә политика алҵшәа цәгьақәа шахылҵуа.

Чехиа актәи адипломат ишааицҳаз, Прага Урыстәыла атәылауаа рзы авизақәа рыҭара иазку аԥкрақәа ралагалара азҵаара нанҳәа анҵәамҭазы имҩаԥысран иҟоу Евроеидгыла ахеилак аилатәараҿ иқәнаргылоит.

Урыстәыла атәылауаа рзы авизақәа рыҭара иазку аԥкрақәа ралагалара Укриана ахадеи аиҳабыреи идҵаны иқәдыргылоит .

Акомментари аҟаҵара