Чехиа ахада – Мраҭашәаратә Балканқәеи, Украинеи, Молдовеи, Қырҭтәылеи Евроеидгылахь ралалара агеополитикатә хымҧадароуп  
Чехиа ахада – Мраҭашәаратә Балканқәеи, Украинеи, Молдовеи, Қырҭтәылеи Евроеидгылахь ралалара агеополитикатә хымҧадароуп  

«Мраҭашәаратә Балканқәеи, Украинеи, Молдовеи, Қырҭтәылеи Евроеидгылахь ралалара агеополитикатә хымҧадароуп», — иҳәеит Чехиа ахада Петр Павел Евроеидгылашҟа Чехиа алалара инаркны  20 шықәса аҵра инамаданы имҩаҧгаз аконференциаҿы данықәгылоз.

Чехиа ахада иҳәамҭала, арҭ атәылақәа Евроеидгыла иаламлар, дара Урыстәыла анырра аҵаҟа иаанхоит.