Буба Кикабиӡе Вератәи аԥсыжырҭаҿ анышә дарҭеит
Буба Кикабиӡе Вератәи аԥсыжырҭаҿ анышә дарҭеит

Ашәаҳәаҩ, акиноактиор, арежиссиор, асценарист,  Қырҭтәыла жәлартә артист  Вахтанг (Буба) Кикабиӡе Вератәи анышәынҭраҿ, иан лывара анышә дарҭеит.

Қарҭтәи аконцертә уада ду – Филармониа аҿы Буба Кикабиӡе атәылауаҩратә ипанихида мҩаԥган.

Ашәаҳәаҩ, акиноактиор, арежиссиор, асценарист, Қырҭтәыла жәлартә артист  Вахтанг (Буба) Кикабиӡе ажьырныҳәа 15 рзы 84 шықәса дшырҭагылаз иҧсҭазаара далҵит.