Бырзентәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәара Бырзентәыла иҟоу Қырҭтәыла атәылауаа рзы аинформациа аланарҵәоит
Бырзентәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәара Бырзентәыла иҟоу Қырҭтәыла атәылауаа рзы аинформациа аланарҵәоит

Бырзентәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәара Бырзентәыла иҟоу Қырҭтәыла атәылауаа рзы аинформациа аланарҵәоит.

„Бырзентәыла аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура аланарҵәаз адыррақәа рыла, иаарԥшуп амцакра ахыҵхырҭа ҿыцқәа.

Бырзентәыла иҟоу аҭагылазаашьа иазыԥхьагәаҭаны, адырра шәаҳҭоит Қырҭтәыла ацҳаражәҳәараҿ ацәаҳәа чыда аус шауа +306952220000.

Иара убас алаҳарҵәоит иашьҭанеиуа аҭел аномерқәа:

Бырзентәыла аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура ацәаҳәа ҷыда – 112, Бырзентәыла аполициа – 100, Амцарцәаратә мацзура – 199, ацхыраара лас – 166“, – иануп аинформациа аҿы.