Биӡина Иванишвили Џьемал Ҷкуасели иҭаацәара дрыдашшылеит
Биӡина Иванишвили Џьемал Ҷкуасели иҭаацәара дрыдашшылеит

Шьыжь инаркны Самеба аныхабааҿы ансамбль „Ерисиони” адирижиор хадеи ашәаҳәаҩи Џьемал Ҷкуасели атәылауаҩратә ипанихида мҩаԥысуеит.

Апанихидахь инеит апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ашьаҭаркҩы Биӡина Иванишвилии иԥшәма ԥҳәыси.

Ансамбль „Ерисиони” адирижиор хадеи ашәаҳәаҩи Џьемал Ҷкуасели 86 шықәса шихыҵуаз иҧсҭазаара далҵит.

Џьемал Ҷкуасели иахьа Махаҭатәи апантеон аҿы анышә дарҭоит.