Биӡина Иванишвили - ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ лыҳәара инақәыршәаны хәажәкыра 21 рзы имҩаԥгаз аиԥылара хсааҭк инагӡон
Биӡина Иванишвили - ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ лыҳәара инақәыршәаны хәажәкыра 21 рзы имҩаԥгаз аиԥылара хсааҭк инагӡон

Апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ашьаҭаркҩы Биӡина Иванишвили алаирҵәаз ашәҟәы аҿы ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ Келли Дегнан лҟны аиԥылара дахцәажәеит.

Иванишвили ишазгәеиҭаз, аиԥылара хәажәкыра 21 рзы имҩаԥган.

«Украина аибашьра анаага ашьҭахь сареи ЕАШ ацҳаражәҳәаҩи ҳаиԥылара иазкны азҵаара сзықәдыргылеит, убри аҟынтә ауааԥсыра адырра рысҭар сҭахуп. ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ лыҳәара инақәыршәаны хәажәкыра 21 рзы имҩаԥгаз аиԥылара хсааҭк инагӡон», — ианупБиӡина Иванишвили иҳәамҭа аҿы.

Акомментари аҟаҵара