Биӡина Иванишвили Christie's аукционаҿ Иоанне-Зосиме напыла ииҩыз ауникалтә шәҟәы ааихәан, Амилаҭтә музеи ҳамҭас иеиҭоит
Биӡина Иванишвили Christie's аукционаҿ Иоанне-Зосиме напыла ииҩыз ауникалтә шәҟәы ааихәан, Амилаҭтә музеи ҳамҭас иеиҭоит

«Биӡина Иванишвили Christie’s аукционаҿ Иоанне-Зосиме напыла ииҩыз ауникалтә шәҟәы ааихәан, Амилаҭтә музеи ҳамҭас иеиҭоит», — асоциалтә аҳаҿы ари атәы иҩит «Ақырҭуа гәахәтәы» акоммуникациатә аҟәша аиҳабы Гьаргь  Грӡелишвили.

«Аҭоурыхтә ҵакцы змоу даҽа гәыҳалалратә хҭыски атәыла иахәаша уски  ҟалеит! Биӡина Иванишвили Christie’s аукционаҿ миллион афунт ҳәа Иоанне-Зосиме напыла ииҩыз ауникалтә шәҟәы ааихәан, Амилаҭтә музеи ҳамҭас иеиҭоит!», — иануп аинформациаҿы.

Пукциаонаҿ ицәырган Синаитәи ашьха аколлекциантә  (V-VII ашә.) ақырҭуа анапҩыра арамеитәи ақырҭуеи бызшәақәа рыла.

Атекст хәҭак ихиҩаалеит абер  Иоанне-Зосиме, ари анапҩыра  1 000 000 – 1 500 000 фунт астерлинг иаҧсан. Ақырҭшәала иҩыз анапҩыра ишьҭан Екатерина цқьа лыхьӡала Синаи иҟоу аберҭыҧ аҿы.