Бадри  Џьаҧариӡе  - Саакашвили Горитәи агоспиталь ашҟа даниаргалак, апартиа "Лело" аполиткиатә боикот иаҟәыҵуеит
Бадри  Џьаҧариӡе  - Саакашвили Горитәи агоспиталь ашҟа даниаргалак, апартиа "Лело" аполиткиатә боикот иаҟәыҵуеит

«Саакашвили Горитәи агоспиталь ашҟа даниаргалак, апартиа “Лело” аполиткиатә боикот иаҟәыҵуеит», — иҳәеит  «Лело» алидер  Бадри  Џьаҧариӡе.

Иара иажақәа рыла, абри ашьаҿа адеескалациа иацхраауеит.

«Ҳәарада, ари ашьаҿа адеескалациа иацхраауеит. Ҳазынтәгьы ҳзыргәамҵуа, иӡбатәу азҵаарақәа рацәоуп, убри аҟынтә,  аполиткиатә ақәҧара нагӡахоит», — иҳәеит Бадри Џьаҧариӡе.

 

 

Акомментари аҟаҵара