Бачо Долиӡе  - Рыхҩыкгьы  еиҭах еизеит, абри атәыла дара иртәушәа ҧаса ргәы ишаанагоз еиҧшҵәҟьа, уажәы «Амилаҭтә ҵысра» дара иртәуп ҳәа ргәы иаанагоит  
Бачо Долиӡе  - Рыхҩыкгьы  еиҭах еизеит, абри атәыла дара иртәушәа ҧаса ргәы ишаанагоз еиҧшҵәҟьа, уажәы «Амилаҭтә ҵысра» дара иртәуп ҳәа ргәы иаанагоит  

Рыхҩыкгьы  еиҭах еизеит, абри атәыла дара иртәушәа ҧаса ргәы ишаанагоз еиҧшҵәҟьа, уажәы «Амилаҭтә ҵысра» дара иртәуп ҳәа ргәы иаанагоит, – иҳәеит  „Амилаҭтә ҵысра“ алахәыла Бачо Долиӡе.

Долиӡе  „Амилаҭтә ҵысра“ ҧасатәи ахантәаҩы Ника Мелиа иҟаиҵаз аҳәамҭа дахцәажәеит. Мелиа ишиҳәаз ала,   реалра  „Амилаҭтә ҵысра“  анапхгара арҭоит Давиҭ Кезерашвилии, Вано Мерабишвилии, Зураб Адеишвилии.

„Уажәы ауникалтә алшара ҳамоуп. Апартиа дара рҟынтә ахы иақәиҭхароуп, мамзаргьы, апартиа еилаҳауеит.  „Амилаҭтә ҵысра“ ахыбраҿ, конкретла, апартиа ахантәаҩы изакәызаалак аӡбарак идикылоит ҳәа шәгәы иаанагозар, шәҩашьеит. Давиҭ Кезерашвилии, Вано Мерабишвилии, Зураб Адеишвилии роуп аӡбарақәа здызкыло.  Дара Леван абри аҩыза ақәыргәыҕрақәа рыҟаҵара идарцалон, убри аҟынтә, нас, Леван зегьы ихарарҵоит. Уаанӡагьы еилкаан Леван мчыла џьаргьы дшыҩнамлоз. Атәыла ахҧатәи ахада ихьӡ ала аманипулиациеи ахәаахәҭреи ҟалом“, – иҳәеит Долиӡе.