Баҭымтәи апорт аҿы адәыӷба арельсқәа ирныҵит, ԥшьмашьынак аԥхасҭа роуит
Баҭымтәи апорт аҿы адәыӷба арельсқәа ирныҵит, ԥшьмашьынак аԥхасҭа роуит
Баҭымтәи апорт аҿы адәыӷба арельсқәа ирныҵит, ԥшьмашьынак аԥхасҭа роуит.
Қырҭтәыла Актәи аканал ажурналист ишааицҳаз, ахәрақәа зауз ҳәа аӡәгьы дыҟам. Ахҭыс зыхҟьаз макьана идырым.
Баҭымтәи абаӷәаза ахаҭарнакцәа макьана алкаақәа ҟарымҵаӡацт

Акомментари аҟаҵара