Баҭымтәи абаӷәазаҿ аҿагыларатә акциа нагӡоит, гәыԥҩык атуристцәа аӷба илбааит
Баҭымтәи абаӷәазаҿ аҿагыларатә акциа нагӡоит, гәыԥҩык атуристцәа аӷба илбааит

Баҭымтәи абаӷәазаҿ аҿагыларатә акциа нагӡоит. Гәыԥҩык атуристцәа акруизтә аӷбантә илбааит.

Акциа алахәылацәа автобус аԥаҭлыкақәеи акәҭаӷьқәеи агәыдырҵеит, аха атуристцәа, аполициа аусуҩцәа рыцхыраарала, аҵакырадгьыл ааныжьра рылшеит.