Баҭым,  Лаҵара 26 амҩаҿы, ахыбра еилаҳеижьҭеи шықәсык ҵит
Баҭым, Лаҵара 26 амҩаҿы, ахыбра еилаҳеижьҭеи шықәсык ҵит

Баҭым, Лаҵара 26 амҩаҿы, ахыбра еилаҳеижьҭеи шықәсык ҵит. Иахьа ари арыцҳараан иҭахаз ауааԥсыра иргәаладыршәеит.

Акорпус ахьеилаҳаз аҭыԥ ахь инеит Аҷара аиҳабыра ахаҭарнакцәеи аҭыԥантәи уааԥсыреи.

Ҵыԥх, Баҭым, Лаҵара  26 амҩаҿы,  7 еихагылак змоу акорпус подиездк ишеибгаз еилаҳаит,  9-ҩык ауаа ҭахеит, урҭ рҟынтә хҩык рықәра наӡамызт, акорпус аилаҳара афакт азы имҩаԥысуа аусԥшаара аҳәаақәа ирҭагӡаны хҩык ааныркылеит.