Баҭым иреиӷоу европатәи 20 хырхарҭақәа иреиуп
Баҭым иреиӷоу европатәи 20 хырхарҭақәа иреиуп

Атуристтә платформа European Best Destinations  аланарҵәаз аинформациа ала, 2024 шықәсатәи адыррақәа рыла, Баҭым иреиӷоу европатәи 20 хырхарҭақәа иреиуп.

Аплатформаҿ Аҷара аклимати, аԥсабареи, ашьхатә Аҷареи, Баҭым аботаникатә баҳчеи, ажәытә архитектуреи ақалақь анхара астили ирызку адыррақәа аларанҵәеит.

“Баҭым акультура ахкырацәареи еиуеиԥшым арелигиақәеи рыҩнуп, уа аиашахаҵаратәи, акатоликтәи, ашәамахьтәи уахәамақәеи, аџьаамақәеи асинагогақәеи ашәышықәсақәа ирылагӡаны еицынхоит, ари аҵас ҳаргьа иаагар, ибзиахоит. Баҭым амшыни ашьхақәеи иссиру пеизажқәа иубарҭоуп. Аҷара ажәытәӡатәиу акультуратә баҟақәеи, аберҭыԥқәеи, ацҳақәеи, аӡиақәеи ақыҭақәеи ишәԥылоит”,  – аанацҳаит European Best Destinations.