Баҭым "Ақырҭуа гәахәтәи" "Амилаҭтә ҵысреи" еиҿагылеит
Баҭым "Ақырҭуа гәахәтәи" "Амилаҭтә ҵысреи" еиҿагылеит

Баҭым “Ақырҭуа гәахәтәы” апартиатә конференциа иалагаанӡа аиҿагылара ҟалеит.

Баҭымтәи атеатр аҿы “Амилаҭтә ҵысреи” “Ақырҭуа гәахәтәи” рактивистцәа еисит. Аиҿагылара иалагеит “Амилаҭтә ҵысра” алахәыла Ҳаҭуна Бериҿеи “Ақырҭуа гәахәтәы” активист Гьаргь Гиоргаӡеи.

Хаҭуна Бериӡе атеатр ахь Михеил Саакашвили иплакат кны днеин, анапхгаратә гәыԥ алахәылацәа ауаҩшьцәа шәоуп ҳәа ралҳәон. Гиоргаӡе ари даҿагылеит.

Аинцидент ихыркәшеит. Аконференциа иалагеит. “Амилаҭтә ҵысра” адгылҩцәа атерриториаҿ иҟоуп.