Ажьырныҳәа 12-13 рзы Нато атәылахьчаратә мчқәа арратә комитет  аилатәара мҩаԥысуеит
Ажьырныҳәа 12-13 рзы Нато атәылахьчаратә мчқәа арратә комитет аилатәара мҩаԥысуеит

Ажьырныҳәа 12-13 рзы Нато атәылахьчаратә мчқәа арратә комитет аилатәара мҩаԥысуеит.

Аҩадаатлантикатәи алианс апрессмаҵзура аинформациа ала, ажьырныҳәа 13 рзы алианс алахәыла тәылақәа ртәылахьчара министрцәа украинатәии ақырҭуа коллегацәа ирԥылоит.

Нато апрессмаҵзура аинформациа ала, авиртуалтә аиԥылараӡ Қырҭтәылеи Украинеи ршәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи атәылахьчара ахырхарҭа иадҳәалоу ареформақәа шымҩаԥысуа иазааҭгылоит.

Акомментари аҟаҵара