Аурысцәа украинатәи ақалақь Днипро абомбақәа аларыжьит, фҩык ахәрақәа роуит
Аурысцәа украинатәи ақалақь Днипро абомбақәа аларыжьит, фҩык ахәрақәа роуит

Аурысцәа украинатәи ақалақь Днипро абомбақәа аларыжьит, фҩык ахәрақәа роуит. Ари атәы аарыцҳаит украинатәи аихқәа аҭыԥантәи анпхгара рҟынтә аинформациа ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иҟоу адыррақәа рыла, ахәрақәа зауз атәылауаа рҭагылазаашьа цәгьоуп.

Днепропетровсктәи аобласттә администрациа аинформациала, аракетатә жәылара амзызла еилаҳаит анхарҭа ҩнқәа бжьба.