Аурысцәа Донецктәи аокруг иаҵанакуа Краматорск ақалақь абомбақәа рыларыжьит
Аурысцәа Донецктәи аокруг иаҵанакуа Краматорск ақалақь абомбақәа рыларыжьит

Аурысцәа Донецктәи аокруг иаҵанакуа Краматорск ақалақь абомбақәа рыларыжьит, аӡәы дҭахеит.

Аихқәа ишаарыцҳаз ала, аҭыԥантәи уааԥсыра ражәақәа рыла, аԥсыҭбарақәа иаҳа ирацәоуп.

Аҭыԥ аҿы аус руеит аиқәырхаратә маҵзура ахаҭарнакцәа.

Аларҵәара зауз адыррақәа рыла, анхарҭа раион авиациатә бмбақәа рыларыжьит.

Акомментари аҟаҵара