Аугусту Сантуш Силва – Португалиа ҳара Аахыҵ Кавказ азҵарақәеи Украина имҩаҧысуа урыстәылатәи агрессиеи иадҳәаланы Қырҭтәыла апозициа ахә ҳшьоит
Аугусту Сантуш Силва – Португалиа ҳара Аахыҵ Кавказ азҵарақәеи Украина имҩаҧысуа урыстәылатәи агрессиеи иадҳәаланы Қырҭтәыла апозициа ахә ҳшьоит

«Португалиа ҳара Аахыҵ Кавказ азҵарақәеи Украина имҩаҧысуа урыстәылатәи агрессиеи иадҳәаланы Қырҭтәыла апозициа ахә ҳшьоит», — иҳәеит Португалиа Амилаҭтә ассамблеиа ахада  Аугусту Сантуш Силва  Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили даниҧыла ашьҭахь.

Силва ишиҳәаз ала, Португалия  НАТОи Евроеидгылеи рҟны Қырҭтәыла азааигәахара иадгылоит.

«Аполитикатәи адипломатиатәи акультуратәи ганахьала ҳпринципқәа еиҧшуп. Сара НАТОи Евроеидгылеи рҟны Қырҭтәыла азааигәахара садгылоит, ари апроцесс ахәшьара ҳаракы асҭеит. Иара убас, иазгәасҭар сҭахуп Аахыҵ Кавказ азҵарақәеи Украина имҩаҧысуа урыстәылатәи агрессиеи иадҳәаланы Қырҭтәыла апозициа ахә шаҳшьо.

Қырҭтәыла европатәи аҭаацәара алахәызаара азҵаара иадҳәаланы аҩныҵҟатәи консенсус иҟоуп, уи Қырҭтәылазы аҵакы ду амоуп», — иҳәеит Португалиа Амилаҭтә ассамблеиа ахада.