Ауаажәларратә дырраҭараҿы асексуалтә ашьҭазаара азҵаарақәа рзы адырра аизырҳара иазкыз атренинг мҩаҧган
Ауаажәларратә дырраҭараҿы асексуалтә ашьҭазаара азҵаарақәа рзы адырра аизырҳара иазкыз атренинг мҩаҧган

Ауаажәларратә дырраҭараҿы асексуалтә ашьҭазаара азҵаарақәа рзы адырра аизырҳара иазкыз атренинг мҩаҧган.

 Аиҧылара еиҿкаан Қырҭтәыла Актәи аканали ЕАР Аҳәса реиҿкаареи ринициативала.  Аиҧылара алахәылацәа  асексуалтә ашьҭазаара аформақәеи уи иадҳәалоу азҵарақәеи ирылацәажәеит.

Аиҿкаараҿы ишьақәырҕәҕәан асексуалтә ашьҭазаара аҽацәыхьчареи ақәҿыҭреи амеханизм. Адокумент хықәкыс иамоуп аусураҿы асексуалтә ашьҭазаара иазкны аусзуҩцәа рдырра аиҕьтәра.