Ауаажәларратә дырраҭара Ахылаҧшратә хеилак ахантәаҩыс далхуп Уасил Маҕлаҧериӡе
Ауаажәларратә дырраҭара Ахылаҧшратә хеилак ахантәаҩыс далхуп Уасил Маҕлаҧериӡе

Иахьа Ауаажәларратә дырраҭара Ахылаҧшратә хеилак аилатәара мҩаҧган.

Ауаажәларратә дырраҭара Ахылаҧшратә хеилак ахантәаҩыс далхуп Уасил Маҕлаҧериӡе.

Егьи акандидат  Бесик Лилуашвили изхашаз абыжьқәа имоуит.

Ахылаҧшратә хеилак алахәылацәа ахеилак ахантәаҩы далырхуеит хышықәса аҿҳәара иҭаны.