Авлабар иҟоу "Қырҭтәыла абанк" иақәлеит, аӡәы даанкылоуп
Авлабар иҟоу "Қырҭтәыла абанк" иақәлеит, аӡәы даанкылоуп

Қарҭ, Авлабар иҟоу “Қырҭтәыла абанк” филиалк иақәлеитю

Аҭыԥ аҿы амобилизациа рзууп аполициа аусуҩцәа.

Иҟоу адыррақәа рыла, ақәылаҩ даанкылоуп.

Акомментари аҟаҵара