Авакцинациазы заанаҵы ашәҟәы аҽҭаҩразы апортал аусура иалагеит
Авакцинациазы заанаҵы ашәҟәы аҽҭаҩразы апортал аусура иалагеит

Қырҭтәыла Агәабзиарахьчара аминистрраҿы еиҿкаауп авакцинациазы заанаҵы ашәҟәы аҽҭаҩра иазку апортал, уи хықәкыс иамоуп авакцина ҟазҵар зҭаху ауаа рхыҧхьаӡара аилкаара.

Аминистрра апресс-маҵзура адыррақәа рыла, асаит ацхыраарала, атәылауаа, дара ирҭаху авакцина алхны, заанаҵы арегистрациа иахысыр рылшоит. Убри азыҳәан арегистрациатә форма хадырҭәаароуп.

«Атәылауаа, авакцинақәа реиқәыҧхьаӡа аҟынтә дара еиҕьаршьо  3 вакцинак иреиҳамкәа алырхыр рылшоит.  Убри ашьҭахь хаҭалатәи аинформациа хадырҭәаароуп», — иануп Агәабзиарахьчара аминистрра аинформациаҿы.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, арегистрациа иахысыр  рылшоит  18 шықәса еиҳаны изхыҵуа атәылауаа.

Авакцинациазы заанаҵтәи арегистрациа апортал аҭыӡҭыҧ: https://www.moh.gov.ge/covid-chart/register/welcome