Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра - Шови, аԥсабаартә рыцҳара аепицентр аҿы анышә 90% гәаҭоуп
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра - Шови, аԥсабаартә рыцҳара аепицентр аҿы анышә 90% гәаҭоуп

Онтәи амуниципалитет аҿы аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ амцарцәаҩ-аиқәырхаҩцәа аанымгылакәа аԥшааратә усурақәа нарыгӡоит.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа ала, Онтәи амуниципалитет аҿы, аԥсабаратә рыцҳара ахьыҟалаз азонаҿ инагӡоит аинтенсивтә усурақәа, аԥшааратә усурақәа мҩаԥысуеит Ҷанҷрахии Риони аҩхаақәа рҿы

„Иахьазы Шови, аԥсабаартә рыцҳара аепицентр аҿы анышә 90% гәаҭоуп. Аҧсабаратә рыцҳара иалаӡыз ауаа рхыҧхьаӡара иазҳаит 25-ҩык рҟынӡа, 8-ҩык рыԥшаара ҳаҿуп“, – Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа аҿы.