Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра – Апарламент аԥхьа имҩаԥысуа акциа алахәылацәа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит аҭынчратә аизара анормақәа рҳәаақәа ирҭымҵырц
Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра – Апарламент аԥхьа имҩаԥысуа акциа алахәылацәа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит аҭынчратә аизара анормақәа рҳәаақәа ирҭымҵырц

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа ала, аусҳәарҭа ахаҭарнакцәа Русҭавели имҩаду аҿы иҟоуп.

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра апарламент аԥхьа имҩаԥысуа акциа алахәылацәа рахь ааԥхьара ҟанаҵоит аҭынчратә аизара анормақәа рҳәаақәа ирҭымҵырц.

“Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра ахаҭарнакцәа Русҭавели имҩаду аҿы иҟоуп. Аусбарҭа амитинг аиҿкааҩцәеи алахәылацәеи рахь даҽазнык ааҧхьара ҟанаҵеит аизарақәеи аманифестациақәеи ирызку азакәан аҳәаақәа ирҭымҵырц», — иануп Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аҳәамҭаҿы.