Атуризм азы амилаҭтә администрациа адыррақәа рыла, хәажәкыразы атәым аҭааҩцәа рхыҧхьаӡара иазҳаит 236.9-ла
Атуризм азы амилаҭтә администрациа адыррақәа рыла, хәажәкыразы атәым аҭааҩцәа рхыҧхьаӡара иазҳаит 236.9-ла

«2022 шықәса хәажәкыразы Қырҭтәылаҟа имҩаҧган  188 354 жәларбжьаратәи визитқәа, ари арбага ҵыҧхтәи иашьашәалоу аамҭа арбага аасҭа 236.9%-ла еиҳауп», — иануп Атуризм азы амилаҭтә администрациа аҳасабырбаҿы.

Адокумент инақәыршәаны,  Қырҭтәылаҟа 106 994 жәларбжьаратәи визитқәа мҩаҧган адгьылтә мҩала, 78 954 —  аҳаиртә мҩала, 1 354 —  амшынтә, 1 052 — аихамҩала.

Аконкреттә тәылақәа ирызку адыррақәа: Ҭырқәтәыла — 42 421-ҩык аҭааҩцәа, Урыстәыла — 22 536-ҩык, Шәамахьтәыла  — 21 990-ҩык, Қырҭтәыла (ирезидентцәам) — 17 145-ҩык аҭааҩцәа, Израиль — 12 308-ҩык, Украина — 6 375-ҩык, Азербаиџьан — 14 554-ҩык, Казахстан — 5 358-ҩык, Беларусь — 5 260-ҩык аҭааҩцәа, Иран — 3 272ҩык, Саудовтәи  Аравиа — 3 360-ҩык, Узбекистан — 2 001-ҩык, Польша — 1 770-ҩык, Индия — 2 790-ҩык, Филиппины —1 735-ҩык аҭааҩцәа.

 

Акомментари аҟаҵара