Атуризм азы администрациа - Ажьырныҳәазы жәларбжьаратәи ныҟәаҩцәа рхыԥхьаӡара 471% рыла иазҳаит
Атуризм азы администрациа - Ажьырныҳәазы жәларбжьаратәи ныҟәаҩцәа рхыԥхьаӡара 471% рыла иазҳаит

2022 шықәсаажьырныҳәазы Қырҭтәыла инагӡан 199 393 авизитқәа, ари арбага ҵыԥхтәи иашьашәалоу апериод аасҭа  348.8% рыла иазҳаит,  – аарыцҳаит Атуризм амилаҭтә администрациа аҟынтә.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, 2019 шықәсазтәи арбага  38 наӡынала еиҭашьақәыргылоуп.  2021 шықәса иаҿаҳарҧшыр, ахашәала азҳаит +471 наӡынала.

2022 шықәса ажьырныҳәазы Қырҭтәыла иаҭааит 163 615-ҩык жәларбжьаратәи аҭааҩцәа.  Атуризм амилаҭтә администрациа адыррақәа рыла, 2019 шықәсазтәи арбага  53 наӡынала еиҭашьақәыргылоуп, 2021 шықәса иаҿаҳарҧшыр, арбага азҳаит +456 наӡынала.

Акомментари аҟаҵара