Аҷыда ҭагылазаашьақәа рхылаҧшра амаҵзура  - Аҳауа атемпература ду нагӡахоит, абнатә амцакрақәа ршәарҭара духоит, ауааҧсыра ҳрыҳәоит атәылауаҩратә ҭакҧхықәра аадырҧшырц
Аҷыда ҭагылазаашьақәа рхылаҧшра амаҵзура  - Аҳауа атемпература ду нагӡахоит, абнатә амцакрақәа ршәарҭара духоит, ауааҧсыра ҳрыҳәоит атәылауаҩратә ҭакҧхықәра аадырҧшырц

Аҷыда ҭагылазаашьақәа рхылаҧшра амаҵзура  аҳәамҭа аланарҵәеит.

Аҳәамҭа ишану ала, анеҩстәи амшқәа рзы атәыла зехьынџьара аҳауа атемпература ду аанхоит, ақәа леиуам,  убри аҟынтә,  абнатә амцакрақәа ршәарҭара духоит.

«Иҟалар зылшо ауадаҩрақәа рҽацәыхьчаразы,  Аҷыда ҭагылазаашьақәа рхылаҧшра амаҵзура ауааҧсыра рахь ааҧхьара ҟанаҵоит атәылауаҩратә ҭакҧхықәра ду аадырҧшырц,  абнақәеи адәқәеи рааигәара амца еиқәырымҵарц , алҩа ма абылра рбар,  зыҧшра ҟамҵакәа 112 амаҵзура ашҟа аҭел иасырц», — иануп аҳәамҭаҿы.

 

Акомментари аҟаҵара