Ацҳаражәҳәаҩ иажәақәа рыла, адгьылҵысраан иҭахаз Қырҭтәыла тәылауаҩк лыԥсыбаҩ аԥсабдьыл ахь ааргеит
Ацҳаражәҳәаҩ иажәақәа рыла, адгьылҵысраан иҭахаз Қырҭтәыла тәылауаҩк лыԥсыбаҩ аԥсабдьыл ахь ааргеит

Ҭырқәтәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ Гьаргь Џьанџьӷава иажәақәа рыла, Ҭырқәтәыла аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ Қырҭтәыла ҩыџьа атәылауаа рыԥшаара иаҿуп.

Џьанџьӷава ишааицҳаз, адгьылҵысраан иҭахаз Қырҭтәыла тәылауаҩк лыԥсыбаҩ аԥсабдьыл ахь ааргеит

«Ҭырқәтәыла аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ Қырҭтәыла ҩыџьа атәылауаа рыԥшаара иаҿуп. Иҳамоу адыррақәа рыла, иҭахаз хҩык атәылауаа рҟынтә аӡәы лыԥсыбаҩ аԥсадгьыл ахь иргахьеит. Ҭырқәтәыла аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ ишьақәыргылоуп жәаҩыла Қырҭтәыла атәылауаа рыҟазаара аҭыԥ, урҭ ргәабзиара ашәарҭа иҭагылам, ҩыџьа атәылауаа рыԥшаара иаҿуп», —иҳәеит ацҳыражәҳәаҩ.