Аҷара агәабзиарахьчара аминистр лҳәамҭала, Тробзон ааигәара амашәыр иақәшәаз 5ҩык Қырҭтәыла атәылауаа рҟынтәи аӡәы иҭагылазаашьа цәгьоуп, аӡәы иахьа аклиника дҭыҵуеит
Аҷара агәабзиарахьчара аминистр лҳәамҭала, Тробзон ааигәара амашәыр иақәшәаз 5ҩык Қырҭтәыла атәылауаа рҟынтәи аӡәы иҭагылазаашьа цәгьоуп, аӡәы иахьа аклиника дҭыҵуеит

Транбзон ааигәара иҟалаз амашәыр аан аахаақәа зауз 5ҩык Қырҭтәыла атәылауаа Ҭырқәтәылатәи ахәышәтәырҭа иҭоуп. Руаӡәы иҭагылазаашьа цәгьоуп,  аӡәы иахьа аклиника дҭыҵуеит. Ари атәы аалыцҳаит Аҷара агәабзиарахьчара аминистр Нино Нижараӡе. Иацы лара  Ҭырқәтәыла днеины Қырҭтәыла атәылауаа лбеит.

Аминистр ишылҳәаз ала, аахақәа зауз ауааҧсыра абизнес маҷ рнапы алакын, Ҭырқәтәыла иҟан рхатә мзызқәа рыла.

 

Акомментари аҟаҵара