Ацентртә алхратә комиссиа аинформациа ала, Каха Калаӡе иоуит абжьқәа 55.6%, Никанор Мелиа - 44.04%
Ацентртә алхратә комиссиа аинформациа ала, Каха Калаӡе иоуит абжьқәа 55.6%, Никанор Мелиа - 44.04%

Ацентртә алхратә комиссиа аинформациа авебдаҟьаҿ ишану ала, заанаҵтәи адыррақәа рыла, аҳҭнықалақь ахадарахь алхрақәа аҩбатәи ртур аҿы аԥхьагылара имоуп “Ақырҭуа гәахәтәы” акандидат Каха Калаӡе.

Ацентртә алхратә комиссиа аинформациа ала, Каха Калаӡе иоуит абжьқәа 55.6%, Никанор Мелиа – 44.04%

Ацентртә алхратә комиссиа аҟынтә ишаарыцҳаз ала, иҟоу 769 алхырҭақәа рҟынтә рыԥхьаӡахьеит 107 (13.914%).