Ашколқәа рҿы аҵара цәыббра 15 инаркны жьҭаара 4-нӡа адистанциатә режимла имҩаԥгахоит
Ашколқәа рҿы аҵара цәыббра 15 инаркны жьҭаара 4-нӡа адистанциатә режимла имҩаԥгахоит

Аусбарҭабжьаратә координациатә хеилак аӡбара ала, ашколқәа рҿы аҵара цәыббра 15 инаркны жьҭаара 4-нӡа адистанциатә режимла мҩаԥгахоит.

Аусбарҭабжьаратә координациатә хеилак еилатәара ашьҭахь иларҵәаз адыррақәа рыла, адистанциатә режимла аҵара иалагоит иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәеи азанааҭтә ҵараиурҭақәеи рҿгьы.

“Ашколқәа рҿы аҵара цәыббра 15 инаркны жьҭаара 4-нӡа адистанциатә режимла мҩаԥгахоит, адистанциатә режимла аҵара иалагоит иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәеи азанааҭтә ҵараиурҭақәеи рҿгьы,” – иҳәеит Аусбарҭабжьаратә акоординациатә хеилак анапхгаҩы Гиорги Ӷибраӡе.

 

Акомментари аҟаҵара