Ашьхатә Ҟарабах азҵааразы Ентони Блинкен Никол Ԥашиниани Ильҳам Алиеви ҭелла драцәажәеит
Ашьхатә Ҟарабах азҵааразы Ентони Блинкен Никол Ԥашиниани Ильҳам Алиеви ҭелла драцәажәеит

Ашьхатә Ҟарабах аҭагылазаашьа ацәгьахара инамаданы, ЕАШ аҳәынҭйарратә маӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен Шәамахьтәыла аԥыза-министр Никол Ԥашиниани Азербаиџьан ахада Ильҳам Алиеви хазхазы ҭелла драцәажәеит.

Ари атәы аанацҳаит ЕАШ аҳәынҭқарратә департамент.

Адепартамент аинформациа ала, Блинкен иазгәеиҭеит Аахыҵ Кавказ аҿы аҭынчра еиҭашьаәгыларц азы, ЕАШ аганқәа рыбжьара адиалог алагара адгылара иазыхиоуп.

Блинкен аганқәа рахь ааԥхьара ҟаиҵеит адеескалациеи адиалоги ирылагарц.