Ашьхаҳаракыратә Аҷара метрак асы шьҭоуп
Ашьхаҳаракыратә Аҷара метрак асы шьҭоуп

Ашьхаҳаракыратә Аҷара метрак асы шьҭоуп. Амҩақәа рҿы аҧкрақәа шьақәыргылоуп, аха, амҩа аартуп.

Аҷара Амҩатә усбарҭа аҟынтә ишаарыцҳаз ала, ҩымш ҵуеит аҭыҧаҿы амҩа арыцқьаратә усурақәа мҩаҧысуеижьҭеи. Уаҟа уажәгьы асоура иаҿуп.

Асду амшала афымцамҩангагақәа аҧхасҭа роуит, ашьхаҳаракыратә қыҭақәак фымцада иаанхеит.  «Енерго-Про-Қырҭтәыла» адыррала, аҭыҧаҿы арҽеиратә усурақәа мҩаҧысуеит, хара имгакәа ауааҧсыра афымца роуеит.

 

Акомментари аҟаҵара