Ашьапылампыл азы Қырҭтәыла аизга Гибралтар иаҭааит
Ашьапылампыл азы Қырҭтәыла аизга Гибралтар иаҭааит

Ашьапылампыл азы Қырҭтәыла аизга Гибралтар иаҭааит, уаҟа ақырҭуа ашьапылампыласҩцәа УЕФА Амилаҭқәа рлига агәыҧ С4 аҿы аҵыхәтәантәи аматч мҩаҧыргоит.

Иахьа Қырҭтәыла аизга Гибралтар азыҟаҵарақәа мҩаҧыргоит.

Иацы Қырҭтәыла аизга Аҩадатәи Македониа аизга иаиааин,  агәыҧ С4 аҿы актәи аҭыҧ ааныркылеит.

Қырҭтәылеи Гибралтари рматч иалагоит цәыббра  26  қарҭтәи аамҭала асааҭ  22:45 рзы.  Аматч аҟынтә ишиашо арепортаж жәбар шәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканалаҿы.