Асасааирҭа  „Амбассадор“ аҵакырадгьылаҿ абылра ирцәоуп  
Асасааирҭа  „Амбассадор“ аҵакырадгьылаҿ абылра ирцәоуп  

Қарҭ,  асасааирҭа  „Амбассадор“ аҵакырадгьылаҿ абылра ирцәоуп.

Сааҭбжак аҧхьа асасааирҭа  „Амбассадор“ иатәу ахыбра аҵыхәтәантәи аихагыла амца ацралеит. Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рхылаҧшра амаҵзура адыррала,  абылра амшала аӡәгьы акгьы имыхьит.

Аҭыҧаҿ аус руеит абылрацәыхьчара-аиқәырхаратә бригадақәа.